23. 8. 2008

Kodaňská soutěž Carlsberg by mohla být inspirací pro naše investory a politiky

Společnost Carlsberg patří mezi největší světové producenty piva. Více než 150 let je tento pivovar neodmyslitelně spjat s 33 ha areálem ve čtvrti Valby v Kodani, nicméně na konci roku 2008 dojde ke stěhování celého pivovaru do města Fredericia v dánském Jutlandu. Jak by vypadalo takové opuštění rozlehlého průmyslového areálu u nás, není těžké odhadnout - chátrání či převod na město a následný prodej developerovi nabízejícímu nejvyšší částku či neprůhledná soutěž s diskutabilním průběhem a výsledky... Dánský Carlsberg má se svým areálem jiný neskromný záměr - vrátit ho zpět městu ne jako brownfield, ale, jak sám zdůrazňuje, jako pravděpodobně nejlepší městskou čtvrť na světě. Je samozřejmě otázkou, zda se mu to povede, nicméně kroky, které pro to podniká, mohou být pro naše prostředí velmi inspirativní.


Historie a současnost 

V roce 1847 začal J. C. Jacobsen ve Valby u Kodaně stavět pivovar, který pojmenoval po svém synovi Carlovi. O šest let později buduje hlavní budovu svého areálu, akademii, ve které probíhá výzkum technologií souvisejících s pivovarnictvím. V roce 1867 pivovar vyhořel, nicméně je okamžitě znovu vybudován a ještě téhož roku prohlašuje J. C. Jacobsen stavbu pivovaru za ukončenou. V letech 1870-71 je k pivovaru přistavěna nová část, posléze pronajatá synovi Carlovi. Dostavba se však ukazuje jako nevhodná a proto Carl Jacobsen připojuje k pivovaru sousední pozemky Bakkegården, na kterých začíná stavět nový pivovarský komplex. J. C. Jacobsen vypovídá synovi smlouvu, dostavbu začleňuje roku 1882 do svého pivovaru a Carl Jacobsen je kvůli tomu nucen nově vznikající sousední komlex rychle dostavět. Starý areál je od té doby nazýván Gamle Carlsberg (starý Carlsberg) a nový areál Ny Carlsberg. Roku 1886 se otec a syn usmiřují, o rok později otec umírá a Gamble Carlsberg přechází do vlastnictví nadace Carlsberg, která byla založena v roce 1876. V roce 1902 jsou oba areály sloučeny do jednoho, nazývaného od té doby Pivovary Carlsberg. Carl Jacobsen se stává roku 1906 ředitelem pivovaru a řídí jej až d své smrti v roce 1914. V roce 1970 dochází ke sloučení společností Carlsberg a Tuborg a vzniká společnost s ručením omezeným, v roce 1987 pak akciová společnost. V roce 1979 je otevřen nový areál ve Fredericii a v roce 2006 se rozhoduje o přesunu celého pivovaru do tohoto areálu, ve Valby zůstane pouze mezinárodní ředitelství, muzeum a výzkumné centrum. V současné době je Carlsberg jednou z pěti největších světových pivovarských společností, denně prodá 83 milionů lahví piva ve 150 zemích po celém světě.

Areál pivovaru o rozloze bezmála 33 ha se nachází v bezprostřední blízkosti historického jádra Kodaně a je obklopen velmi různorodou okolní zástavbou. Každý z pěti okolních okrsků má svůj svébytný charakter - Frederiksbergu je kombinací rozlehlých parků na jedné straně a intenzivní komerční zástavby na straně druhé, o historii Vesterbra zase na první pohled vypovídá charakteristická cihlová zástavba bývalých dělnických kolonií, ostatně dodnes jsou v této čtvrti patrné sociální problémy. Jedna z jeho částí, Humleby, se architektonicky velmi odlišuje od okolní zástavby a jeho obyvatelé vytváří svébytnou komunitu. Čtvrť Kongens Enghave dělí od areálu pivovaru železniční trať a je charakteristická bytovou zástavbou pro imigranty a nízkopříjmové skupiny obyvatel, nachází se zde i rozlehlý hřbitov a poblíž hranice areálu pivovaru studentské koleje (o kterých se tradují historky, že v minulosti byly přímo napojeny na pivovar s studenti si dopřávali pivo rovnou od zdroje). A konečně v klidné čtvrti Valby na kopci nad pivovarem se nachází starší majestátní domy s velkými zahradami. Velká část této čtvrti byla vybudována J. C. Jacobsenem v 19. století.

V samotném areálu pivovaru byla vybudována celá řada zajímavých průmyslových, administrativních a jiných objektů, z nichž většina se dochovala až do současnosti. Například v roce 1883 byl postaven u vstupu do Gamle Carlsberg maják a brána s hvězdou. Z roku 1892 pochází zajímavá dvojitá brána (Dipylon Gate), jeden ze vstupů do Ny Carlsbergu. Nedaleko ní se nachází Sloní věž z roku 1902, další ze vstupu do areálu Ny Carlsberg, kterou podpírají dvě mohutné sochy slonů symbolizující loajalitu a sílu. V roce 1926 došlo k energetické racionalizaci provozu a byla postavena centrální kotelna a strojovna s několika charakteristickými komíny. Z roku 1955 pochází nová stáčírna poblíž nákladního vlakového nádraží Hof, o deset let mladší je stáčírna (později hlavní administrativní budova). V areálu lze ale najít i řadu zajímavých drobných staveb, mezi kterými nechybí ani malá ledárna, domek pro strážného, či benátská čajovna, v současné době památkově chráněné objekty.

Neskromná vize

Poté, co bylo rozhodnuto přesunu pivovaru, začaly padat úvahy o budoucnosti rozlehlého průmyslového areálu. Společnost Carlsberg A/S v tom měla od začátku jasno - z areálu musí vzniknout nová čtvrť. Ale ne čtvrť ledajaká, ale čtvrť, která bude stanovovat nové standardy pro kvalitu městského života, přinese do Kodaně něco unikátního, definuje nové vztahy uvnitř celého města. Čtvrť, která bude výzvou pro budoucnost. Heslem následujícího vývoje se stalo vores by - naše město.

Na území bývalého areálu by se měly propojovat různorodé funkce - bydlení, obchod a služby, veřejné a kulturní stavby a plochy, noční život. Nová čtvrť Carlsberg by měla být atraktivní pro návštěvníky z celého světa, stejně jako pro obyvatele okolních čtvrtí. Její atraktivita by však měla spočívat v diversitě a nikoliv v jedné budově či instituci, která bude lákadlem pro turisty. Město zde bude chápáno jako něco, v čem probíhá neustálý nikdy nekončící vývoj. Vždyť i dočasné funkce mohou do města vnést život a obohatit jej, byť budou časem transformovány do něčeho jiného, nebo zcela zmizí. Tato neustálá proměnlivost by neměla být chápána jako nedostatek plánování, ale naopak jako základní koncept. Společnost Carlsberg je již součástí historie města Kodaně i celého Dánska, nicméně právě probíhajícím projektem by ráda napsala další historickou kapitolu. Zdůrazňuje, že za vývoj nové městské čtvrti cítí velkou zodpovědnost a hodlá stanovit laťku kvality jejího vývoje velmi vysoko. Ostatně stavební kultura byla v areálu pivovaru vždy velmi vysoká a vždy byla upřednostňována kvalita a touha po vytvoření něčeho fantastického před pouhou jednoduchostí a racionalitou obvyklé průmyslové architektury. Na realizaci této vize by se měli podílet nejlepší světoví architekti, umělci a konstruktéři. Partnerem společnosti Carlsberg jsou v této záležitosti město Kodaň a dánská komora architektů.

První krok - mezinárodní ideová soutěž 

V průběhu roku 2006 se o chystaném záměru začínají objevovat informace v médiích. Dne 1. listopadu je vypsána ideová soutěž na návrh zastavovacího plánu bývalého pivovaru. Soutěž je vypsána jako mezinárodní, aby byla hned na začátku podpořena její prestiž, vyhlašovatel pět renomovaných architektonických kanceláří: BaumanLyons, Behnish Architekten, kanadskou Hotson Bakker Boniface Haden Architects and Urbanists, Enric Miralles Bendetta Tagliabue a holandskou kancelář WEST 8. Na rozdíl od naší loňské jediné domácí mezinárodní soutěže jsou však tyto jména transparentně zveřejněna hned na začátku. Soutěž je určena převážně architektům a urbanistům, nicméně účast v ní není podmíněna autorizací, členstvím v profesní organizaci či předchozími referencemi, soutěžit tedy mohou i studenti, umělci a další. Odměny jsou velkorysé - celkem 400.000 €, vítěz se z toho může těšit na 130.000 €, zbytek bude rozdělen dle uvážení poroty. A hlavně - účast na následném plánování. Soutěžícím jsou k dispozici až neuvěřitelně detailní a bohaté podklady. Na stránkách soutěže jsou kromě soutěžních podmínek k dispozici rozsáhlé texty o historii a současnosti Dánska, Kodaně, samotného areálu a okolních městských čtvrtí, bohatá fotodokumentace stávajících budov, virtuální prohlídka areálu. O každé z budov jsou k dispozici základní údaje, její historie, doporučení pro zachování či odstranění v návrhu, u řady z nich i výkresová dokumentace. Nechybí ani závěry anket mezi obyvateli z okolí či stanoviska místních občanských sdružení. Velmi solidní přístup vyhlašovatele budí důvěru, což se nakonec projeví v počtu odevzdaných návrhů - do uzávěrky soutěže (8. března 2007) dorazí 227 návrhů z celého světa. A co je nejdůležitější - návrhy jsou velmi kvalitní.

Kriteria hodnocení a výsledky

Porota udělila jednu hlavní cenu, pět druhých cen a stejný počet odměn. Následně byl publikován rozsáhlý a čtivý JuryReport přibližující několik kriterií hodnocení návrhů (o kterých soutěžící dopředu věděli). Prvním z nich byla identita. Identita místa musí být chápána jako výsledek vzájemného působení fyzické struktury místa a aktivit či životního stylu. Identita je zároveň dynamický fenomén, vyvíjející se spolu s tím, jak se vyvíjí město. Většina soutěžících chápala identitu jako vizuální a architektonickou identitu, manifestující novou městskou čtvrť v městské krajině Kodaně, což obvykle vedlo k návrhu výškových budov v této lokalitě. Druhým hodnotícím kriteriem a zároveň jedním z témat, se kterým se měli soutěžící vypořádat, byl plnohodnotný městský život v území. Nová městská čtvrť by měla žít 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro většinu soutěžících byla podmínkou pro fungující městský život kultura. Snadno to však vede k přecenění očekávání a bylo by žádoucí některé kulturní aktivity nahradit aktivitami obchodními, sportovními nebo službami. Dalším kritériem byla forma. Součástí zadání byl požadavek na provázání nové městské čtvrti s okolím, zachování stávajících pěších a cyklistických vazeb na okolí a vytvoření návrhů s minimální plochou parkování na povrchu. Tyto provozní požadavky pak byly klíčovými pro návrh struktury města. Porota následně hodnotila návrhy podle návrhu struktury, což byla pro hodnocení nejdůležitější součást odevzdaných návrhů. U zadané lokality dochází k paradoxu v tom, že ačkoliv je v bezprostřední blízkosti městského centra a je obklopena různorodými okolními čtvrtěmi, samotný areál byl díky své náplni vždy od okolí izolován. Tato situace je ale zároveň výzvou, která může vést k velmi zajímavým návrhům řešení. Většina soutěžících nechala areálu prorůst okolní blokovou zástavbu. Část soutěžících pracovala pouze samostatně stojící objekty, což sice vedlo k zajímavým a v několika případech i oceněným řešením, nicméně jasné lokalizování samostatně stojících objektů se často dostávalo do rozporu s požadavkem vyhlašovatele na flexibilitu. Několik návrhů představilo koncept, který se v posledních deseti letech objevuje velmi často - “zelený koberec” - tedy jakýsi hybrid mezi krajinou a novými objekty, objekty tvořící zároveň krajinu. Tento přístup však naráží na problém právě v situacích, kdy se v zadaném území vyskytují zachované budovy, jež jej pak narušují. Jako nevhodný se ukázal koncept propojení rozlehlého parku v Frederiksbergu na jedné straně a hřbitova v Kongens Enghave na straně druhé zeleným pásem, což bohužel ubírá na jejich architektonickém charakteru. Jistý potenciál pro soutěžící skrýval rozsáhlý systém sklepů a podzemních skladišť pod pivovarem. Co se týče poměru podlažních ploch k rozloze území, většina návrhů počítala s 400.000-600.000 m² (vítězný návrh obsahoval 550.000 m²) podlažních ploch na 33 ha území. Velmi různorodě se soutěžící vypořádali s kriteriem udržitelnosti. Většina návrhů se však zaměřovala jen na udržitelný design budov a jejich provozu a pouze okrajově zmiňovala udržitelnost sociální a ekonomickou. Některé návrhy byly dokonce natolik radikální, že naprosto vyloučily automobilovou dopravu. Posledním kriteriem byla realizace, která by měla být rozložena do 10-20 let a návrhy by měly počítat s účastí mnoha architektů. Nestává se často, aby se na prvních místech sešlo tolik velmi kvalitních návrhů, kdy ale zároveň každý z nich představuje naprosto unikátní pohled na plánování města budoucnosti. Proto neuškodí představit si alespoň šest nejlepších.

1. místo - “OUR SPACES” - Entasis Arkitekter, Kodaň 
Návrh ukazuje velmi holistický přístup k řešení, který porotu velmi zaujal. Koncept je založen na pěti fázích. Vychází z dědictví, zachovaných budov v územích, mezi kterými je definován základní veřejný prostor. Poté jsou vytyčeny základní osy, kterými je území napojeno na okolí. Na významných místech jsou vztyčeny výškové budovy, tvořící dominanty a základ identity nové čtvrti, a zbytek je vyplněn zástavbou, která je posléze členěna s ohledem na udržitelnost. Veřejný prostor je provázán se systémem stávajících podzemních sklepů, chodeb a skladišť, což spolu s různorodou kombinací zachovaných a nově navržených budov vytváří požadovanou diverzitu. Na druhou stranu díky této komplexnosti návrh vykazuje určité dopravní problémy. Součástí návrhu je i nástin mnoha aktivit - kulturních, společenských a sportovních událostí - podporujících městský život v nové čtvrti.

2. místo - THE SERPENT IN THE GARDEN OF EDEN - Henning Larsen Architects, Kodaň 
Návrh počítá se zachováním stávajících budov s novou kulturní funkcí tvořících křivku obtáčející se kolem centrálních veřejných prostor. Po obvodu probíhá prstenec zeleně. Slabinou návrhu je příliš rozlehlý centrální prostor.

2. místo - CARLSBERG_CONNECTED - ATELIER LOIDL Landscape Architect + EU Architects and Urban Planners, Berlín 
 Návrh nezapře typicky německy racionální přístup. Území je rozděleno do 18 menších lokalit, které obsahují stávající i nově navržené budovy. Každá z menších částí obsahuje novou blokovou strukturu integrující stávající budovy (zasazené do nového kontextu), plynoucí městský prostor vymezený veřejnými budovami a několik privátních prostorů mezi bloky. Jednotlivé části tvoří v topografii území samostatné platformy. Problémem může být horší hierarchie jednotlivých veřejných prostor.

2. místo - TIME WILL TELL - Alberto Álvarez Agea, Ana Zazo Moratalla, Manuel Álvarez-Monteserín La Hoz, Ana Penalba Estebanez, Maria Mallo Zurdo, Madrid 
 Velmi futuristicky pojatý návrh, který by asi v našich podmínkách neměl naději na ocenění. Na obvodu území jsou vymezeny čtyři základní zóny - rámy. První rám, Arts and Crafts - vychází z okolní ortogonální urbanistické struktury s velmi organickou futuristicky pojatou zástavbou. Druhý rám - Wheeled Tracks - využívá infrastrukturu pro vytvoření formy místo funkce, forma je tvořena infrastrukturou. Napojuje Carlsberg na Vesterbro. Třetí rám - Travolator - napojuje území na Valby v místě železničního nádraží Enghave. Poslední rám, Nature Sphere - vytváří místo pro využívání přírodní energie. Uprostřed je ponechán volný prostor, do kterého se mohou jednotlivé rámy v budoucnu rozšiřovat dle základní osnovy přímek a křivek. Součástí odevzdaného návrhu je celá řada velmi inspirativních idejí a vizí, ať již ve formě skic a textů, nebo vysvětlujících poznámek na soutěžních panelech.


2. místo - _SIDE BY SIDE - a-up, Hannover
 Návrh je založen na definování základních os v území, které jej zároveň propojují s okolím. Vznikají tak tři základní struktury, mezi kterými vzniká prostor pro sport a rekreaci. Uprostřed vzniká centrální prostor, který však není přesvědčivě dořešen. Celkově však návrh působí jako zvláštní kombinace předměstského a městského prostředí.


2. místo - LABOREMUS PRO PEOPLE! - Miralles Tagliabue EMBT Arquitectes, Barcelona 
Jediný oceněný návrh týmu, který byl do soutěže vyzván, je založen na třech hlavních architektonických konceptech. Prvním je hledání ducha místa, stávající budovy jsou zasazeny do původního kontextu v jakém se nacházely v době, kdy byl pivovar budován. Druhý koncept se týká struktury - východiskem je bloková struktura okolních čtvrtí, která je však organicky transformována. A nakonec jsou vytyčeny tři nové destinace - Food Centre, místo, kde je prezentováno jídlo jako umělecký artefakt, propojené s restauracemi, bary apod.; Carlsberg Modern, galerii; Nová evropská filmová akademie. Tyto destinace mají sloužit jako cíl pro návštěvníky z celého světa.

Budoucnost 

V soutěžních podmínkách bylo specifikováno, že autor vítězného návrhu bude požádán, aby hrál roli poradce v průběhu procesu plánování, který bude probíhat na základě dopracovaného vítězného projektu. Proces plánování, resp. adaptace vítězného návrhu na projekt budoucí zástavby, probíhá právě nyní, od června 2007 do června 2008 a podílí se na něm řada architektů, urbanistů, umělců a zástupců profesí. Vše probíhá za neustálého otevřeného dialogu. Souběžně s ideovou soutěží probíhaly tři menší soutěže na téma udržitelnost, integrace a diverzita a městský život v roce 2025. Ideje vzešlé z těchto soutěží jsou využívány v průběhu plánování. V průběhu srpna 2007 proběhl Workshop všech pěti soutěžních týmů, jejichž práce se umístili na 2. místě. Cílem workshopu bylo nalézt další ideje, které by mohly být přínosem pro plánování. Diskutovalo se například o roli dominant ve městě či o možnosti existence veřejných uzavřených prostor (jako obdoba obvyklých veřejných prostor pod širým nebem).

Realizace by měla začít na konci roku 2008.


V případě soutěže Carlsberg se podařilo vypsat kvalitní ideovou soutěž na zástavbu nemalého území uvnitř existujícího města. Bezesporu hlavním klíčem úspěchu soutěže je osvícený investor, který má zájem na realizaci opravdu nejlepších idejí a vizí. V porovnání s realitou v České republice je tento krok prozatím nepředstavitelný, byť podobně velká území se nacházejí i u nás - brněnská Zbrojovka i ostravská Karolina mají rozlohu téměř identickou s pivovarem Carlsberg. Chybí jen onen osvícený investor či městští zastupitelé...

(Psáno pro archiweb.)